Karab C3 Bck Demir C3 A7elik Fabrikas C4 B1 Hikayesi