Oporadhi Khodu %E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0 %E0%A6%A7 %E0%A6%95%E0%A6%A6 Kabul Parody Ankur Mahamud Ft Arman Alif